תשלום במטבע דיגיטלי

מיסוי מטבעות דיגיטליים

כחלק מהתפתחות של המסחר האלקטרוני, החל גם להתרחב השימוש במטבעות דיגיטליים כאמצעי תשלום. למעשה מדובר באמצעי תשלום אלקטרוני מבוזר, המשמש למגוון תפקידים שנקבעים בהסכמה של קהילת המשתמשים. ערכו הממשי של המטבע הדיגיטלי (שהוא יחידה דיגיטלית) נקבע למעשה על ידי המשתמשים שהם המשקיעים והסוחרים בתחום.

דוגמאות לשימוש במטבעות דיגיטליים:

אמצעי סחר חליפין
תשלום באמצעות מטבעות דיגיטליים כמו הביטקוין, א'יתריום בעבור: קבלת שרות או ברכישת מוצר או בעבור סחורה או המרה בין מטבעות.

שימוש כחוזה חכם
אמצעי נוסף, שהוא זכות ראויה לנכס או לזכויות מסוימות הניתנות בהנפקה של אותה יחידה דיגיטלית בתנאים ומגבלות לשימוש בו. המכירה הראשונית של הזכות מתבצעת ע"י בעל הנכס או הזכות, באמצעות הנפקה ראשונית (-ICO) של האמצעי האלקטרוני המבוזר.
לדוגמא: גיוס המונים באמצעות מטבע את'ריום (Ethereum), המשקיעים מקבלים אסימונים המשמשים כחוזה חכם. לאחר ההנפקה, מחזיקי החוזה החכם יכולים לסחור בו.

במאמר הזה אדבר ואסביר בעיקר על השימוש כאמצעי תשלום בסחר חליפין.

מטבע דיגיטלי – נכס או מטבע

אנו נוהגים לתאר את המטבע הדיגיטלי כ"מטבע". אך למעשה הגופים הפיננסים, בנקים וכמו גם רשויות המס אינם מתייחסים לזה כאל מטבע כמו השקל. מאחר ואין הגדרה של "מטבע" בפקודת מס הכנסה, ההסבר והפרשנות נמצאים בחוק בנק ישראל, להלן ההסבר;

בנק ישראל מוסמך להנפיק את המטבע הרשמי של המדינה (ש"ח).
בהתאם לחוק בנק ישראל, מטבע השקל החדש מהווה הילך חוקי בישראל.
כמו כן, מגדיר "מטבע חוץ" – שטרי כסף או שטרי בנק או מעות שהם הילך חוקי בכל ארץ שהיא ובנוסף, ניתנים להמרה למטבע שהוא הילך חוקי בכל ארץ שהיא.

מתוך ההגדרה בחוק בנק ישראל והאמור לעיל, אנו למדים שהכוונה ל"מטבע חוץ" מתייחס רק ל"שטרי כסף ומעות" שהם דברים מוחשיים בלבד. ובנוסף ההתייחסות היא רק לשטרות או מעות שהם הילך חוקי במדינה כלשהי.
כמו כן, מטבע בישראל יהיה רק המטבע שמנפיק בנק ישראל. יוצא מכך שמטבע דיגיטלי הוא אינו בגדר "מטבע" ולא "מטבע חוץ".

הגדרת מס הכנסה למטבע דיגיטלי

עמדת מס הכנסה כי מדובר בהחזקה של נכס. הגדרה של "נכס" בפקודת מס הכנסה כוללת בין היתר כל רכוש, בין אם מדובר בנכס מוחשי או נכס לא מוחשי. כך שמכירה של מטבע דיגיטלי כמוה כמכירה של נכס, שהיא מכירה הונית ותחויב במס רווח הון בשיעור של 25% בהתאם לפקודת מס הכנסה.

וכמו כן, הפרשי הצמדה או הפרשי השער הנובעים משינוי בשער המטבע הדיגיטלי בתנודות המסחר, הם אינם רווחי הון או הפסדי הון לעניין מס הכנסה. כמובן מדובר על שינויים בשער המטבע תוך כדי החזקתו. אותו כנ"ל לגבי הפרשי שער הנובעים בהחזקת ניירות ערך בשוק ההון. 

תשלום במטבע דיגיטלי – תשלום בקריפטו

כיום יותר ויותר חברות וארגונים מסכימים ומקבלים תשלום במטבע דיגיטלי בגין שירותים שהם מעניקים או בגין מכירת מוצרים.
נשאלת השאלה – איך לרשום את אותם תקבולים במטבע דיגיטלי?
עסקאות שכאלו, בהן התמורה משולמת באמצעות מטבעות דיגיטליים, תשלום בקריפטו, הלכה למעשה מדובר בעסקת חליפין – ברטר – Barter. מתן שרות או מכירת מוצר תמורת מטבע כמו ביטקוין או א'תריום.

אופן רישום תקבולים במטבעות דיגיטליים

שלב ראשון – מוכר סחורה תמורת ביטקוין

במקרה בו הנך עוסק, המוכר מוצר כלשהו ומנגד מקבל תשלום על ידי ביטקוין, סכום התמורה שתרשום יהיה בהתאם לשווי ההוגן בשקלים של המטבע ביטקוין או המחיר הנקוב של המוצר.
לדוגמא: מכרת סחורה בשווי של 42,000 ₪ וקיבלת 1 ביטקוין.
כעוסק הנך נדרש להוציא חשבונית מס קבלה בסכום כולל של 42,000 ₪ בגין המכירה, הכנסה זו תחשב כהכנסה מעסק ותשלם מס בהתאם לשיעור המס השולי

שלב השני של המיסוי – מכירה של מטבע ביטקוין

כאשר תמכור את המטבע ביטקוין, הסכום הנ"ל ייחשב כסכום רכישה לעניין חישוב רווח הון והתמורה בהתאם למה שתקבל בפועל.
בחישוב רווח ההון ניתן לקזז הוצאות מימוש של המטבע ובהתאם לחשב את הרווח ובגין רווח ההון תשלם מס בשיעור של 25%.

תשלום במטבע ביטקוין

מנגד, מקבל המוצר ביצע פעולת מכירה וגם פעולה רכישה;
מצד אחד מכר ביטקוין – במקרה זה תרשום מכירה של 1 ביטקוין, כאשר התמורה תהיה באותו הסכום הנ"ל. מחשבים רווח הון בהתאם ובגין הרווח תשלם מס בשיעור של 25%.
ומצד שני רכישה של סחורה – בהנחה שאתה גם עוסק ורכשת סחורה תמורת ביטקוין, ההוצאה הנ"ל הנה הוצאה מוכרת בעסק כך שאתה רשאי לרשום את ההוצאה בעסק, בהתאם לחשבונית המס שתקבל מהעוסק הנ"ל.

רישום תקבולים במטבע דיגיטלי – אפשרות שנייה

בהתאם להוראות ניהול ספרים מס הכנסה ומע"מ, עוסק צריך להוציא קבלה עם קבלת התשלום וחשבונית מס תוך 14 יום. יחד עם זאת, ניתן להוציא מייד חשבונית מס קבלה ובכך לא נדרש להוציא קבלה בנפרד.
במקרה בו חברה המקבלת תשלום במטבעות דיגיטליים מלקוחות בתמורה לשירותים שלה, ולא מוציאה חשבונית מס עם קבלת התשלום, אזי אופן הרישום יהיה בהתאם להנחיות מס הכנסה כדלקמן:

במועד התקבול – החברה תרשום בספריה תקבול במטבע שקיבלה. בהמשך לדוגמא הנ"ל, תרשום תקבול של 1 ביטקוין.

הוצאת חשבונית מס:

במידה והחברה תממש את המטבע שקיבלה תוך 14 יום, היא תוציא חשבונית מס ללקוח בסכום כולל (ברוטו) שהתקבל בפועל במועד המימוש. כלומר, מחיר העסקה יהיה בהתאם לשער המימוש המחושב בפועל.
במידה והחברה לא תממש את המטבע תוך התקופה הנ"ל, אזי תוציא חשבונית מס בסכום שהוא לפי "השער הממוצע בתקופה" של המטבע. חישוב השער הממוצע יהיה על בסיס השערים המתפרסמים בזירות המסחר.
חישוב שער ממוצע בתקופה = 2 / (השער הנמוך בתקופה + השער הגבוה בתקופה)

הוצאות מימוש

החברה תהיה רשאית להכיר בהוצאות שהוצאו במסגרת המימוש. אך רק במקרה של מימוש בפועל.

מע"מ על מכירה של מטבעות דיגיטליים

כאמור מטבע דיגיטלי הינו נכס בלתי מוחשי לעניין חוק מע"מ. מטבע דיגיטלי המשמש כאמצעי תשלום מבוזר לצורך מסחר חליפין הוא אינו "מטבע" או נייר ערך. יחד עם זאת, הפעילות באמצעי תשלום במטבע זה מהווה כאמור כ"נכס פיננסי" ומשמש לצורך מסחר חליפין, פעילות שהיא קרובה יותר במהותה לפעילות בתחום הפיננסי.

בהתאם לחוק מע"מ, הכנסות מאמצעי תשלום מבוזר יחויבו במע"מ רק אם הן בעלות מאפיינים עסקיים.

קראו בהמשך מאמר נוסף במיסוי מטבעות וירטואליים, אלו מקרים מחייבים דיווח, מתי נחשב ארוע מס.

הוראות החוק יכולות להיות די מורכבות בעיקר כאשר מדובר בעסקאות שהם יחסית חדשים בשוק. מוזמנים לפנות לקבלת שרות ויעוץ מקצועי.
הנני מתמחה בהכנה ובהגשת דו"ח שנתי למשקיעים בתחום הקריפטו, שוק ההון ובנדל"ן בחו"ל.