קיזוז הפסדי הון

קיזוז הפסדי הון בישראל וקיזוז הפסדי הון בחו"ל

ראשית נסביר כי קיימת הבחנה והתייחסות שונה בין הכנסה "אקטיבית", אשר נובעת מפעילות שוטפת: משכורת, הכנסה מעסק או משלח יד. לבין הכנסה "פאסיבית": הכנסות מדמי שכירות, תמלוגים, ריבית ודיבידנד. ורווחי הון הנובע ממכירת נכס או מהשקעה הונית אחרת.
אותה הבחנה קיימת גם לגבי סיווג ההפסדים, הפסדים מעסק או הפסדי הון בהתאם.
כאמור, ישנם גם הוראות וכללים שונים בפקודת מס הכנסה, לעניין קיזוז הפסדים שנוצרו מפעילות בישראל ולגבי קיזוז הפסדים מעסקאות בחו"ל.

קיזוז הפסדי הון בישראל

על פי פקודת מס הכנסה, במקרה שיש בידך הפסדי הון הנובעים מפעילות בישראל, ניתן לקזז את אותם הפסדים באותה שנת המס כנגד רווחי הון אחרים שיש בידך.
הפסדי הון ניתנים לקיזוז גם כנגד שבח. חשוב מאוד! אם מכרת נכס מקרקעין ושילמת מס שבח ובמקביל יש בידך הפסדי הון מפעילות הונית אחרת בישראל, ניתן לקזז כנגד השבח, וכתוצאה מכך, תהיו זכאים להחזר מס שבח בהתאם.

קיזוז הפסדי הון ממכירת ניירות ערך

תשומת לב! במקרה זה ישנם כללים לאופן קיזוז הפסדים ממכירת ניירות ערך בשנת המס ובשנים הבאות. התלויים גם בסוגי ההכנסות ושיעורי המס החלים עליהם.
אם יש בידך הפסד במכירת ניירות ערך בשנת המס, ניתן לקזז כנגד ריבית ודיבידנד בשל ניירות ערך אחרים ששיעורי המס שלהם עד 25%.

יתרת הפסדי הון מניירות ערך שנותרו, סכום שלא ניתן לקזז, יועבר לשנים הבאות. את יתרת הפסד ההון המועבר ניתן לקזז רק כנגד רווחי הון.

קיזוז הפסדי הון בחו"ל

במקרה של הפסדי הון הנובעים מפעילות הונית או ממכירת נכס בחו"ל, הפסדים אלו יקוזזו כנגד רווחי הון אחרים בחו"ל. ובתנאי שמדובר בהכנסות שאילו היה בהם רווח, הם היו חייבות במס בישראל.
אפשר לקזז כנגד רווחי הון בישראל וזאת בהתאם לתנאים בחוק. קיימת חובה תחילה לקזז אל מול רווחי הון בחו"ל.

קיזוז הפסדים בחו"ל – הכנסה פסיבית בחו"ל

כיום יותר ויותר גדלות ההשקעות בחו"ל שהן למטרות מגוונות, יצירת הכנסה פסיבית שוטפת, מינוף וכו'. השקעות אלו אשר יכולות להניב למשקיע, רווחי הון או יצירת הכנסה פסיבית.
"הכנסה פסיבית": הכנסה מריבית, מדיבידנד, מדמי שכירות או מתמלוגים. הכנסות שאינם הכנסה מעסק.

יחד עם זאת, במסגרת אותן העסקאות יכולים להיווצר גם הפסדים. השאלות הראשונות שבאות: האם ניתן לקזז את כל אותן ההפסדים מחו"ל ובאיזה אופן נוכל לקזז את אותן הפסדים?
על פי פקודת מס הכנסה, אם יש בידך בשנת המס הפסד פסיבי מחו"ל, תוכל לקזז את אותם הפסדים כנגד הכנסות פסיביות בחו"ל. כאשר ההתייחסות היא לאותם סוגי הכנסות פסיביות הנ"ל בלבד.

אפשרות לתיכנון מס כחוק 

במקרה שיש בידך הפסד משכירות בגין נכס בחו"ל, ניתן לקזז את ההפסד כנגד רווח הון במכירה של אותו הנכס בלבד. בתנאי שאותו הנכס הוא גם בר פחת. במקרה הזה כדאי יהיה לשקול את הדברים ולבצע תיכנון מס כחוק. נדרש כמובן לעשות את החישובים המתאימים! 

יתרת הפסדים פסיבים בחו"ל

יתרת הפסדים פסיביים הנובעים מאותם סוגי ההכנסות לעיל, סכומים שלא ניתן היה לקזז יועברו לשנים הבאות.
ניתן יהיה לקזז את אותם יתרת הפסדים מחו"ל בשנים הבאות ורק כנגד הכנסה פסיבית בחו"ל.

חשוב לציין, כי לא ניתן לקזז הפסדים פאסיביים מחו"ל כנגד הכנסות פסיביות בישראל.

הדברים אינם פשוטים בעיקר כשמדובר בהפסדים בחו"ל, פנו לייעוץ מס מקצועי.

מאמרים קשורים:
דיווח על הכנסות מחו"ל
קיזוז הפסד מעסק בחו"ל