קיזוז הפסדים מעסק

קיזוז הפסדים מעסק בישראל או בחו"ל

בפקודת מס הכנסה חלים הוראות וכללים שונים לעניין קיזוז הפסדים בחו"ל ולגבי קיזוז הפסדים שנוצרו בישראל.
כמו כן, קיימת הבחנה בין הפסד עסקי לבין הפסד הוני. מאמר זה מתייחס להפסד עסקי בישראל או בחו"ל בעבור תושב ישראל

קיזוז הפסד מעסק בישראל

בהתאם לתנאים בחוק, במקרה שנוצר לך הפסדים מעסק בשנת המס, ניתן לקזז הפסד עסקי כנגד כל סוג הכנסה חייבת אחרת שיש לך.
ניתן לקזז הפסד עסקי באותה שנת המס שבה נוצר, כנגד ההכנסות הבאות:

 • ניתן לקזז הפסד מעסק באותה שנה כנגד הכנסות ממשכורת של העוסק שהוא גם שכיר.
 • קיזוז הפסד מעסק כנגד רווחי הון שנוצרו ממכירת נכס או כנגד שבח מקרקעין.
 • קיזוז הפסד עסקי כנגד הכנסות פסיביות אחרות שאינן במסלול מס סופי.
  לדוגמא: לא ניתן לקזז הפסד מעסק כנגד הכנסות משכר דירה במסלול מס של 10%.

יתרת הפסדים מעסק

סכום ההפסד מעסק שלא ניתן לקזז באותה שנת המס תועבר לשנים הבאות בזו אחר זו. במקרים בהם אין הכנסות כלל לקיזוז או כאשר נותרה יתרת הפסדים מעסק, ניתן יהיה לקזז את אותם הפסדים כנגד ההכנסה החייבת מעסק וגם כנגד רווחי הון בעסק.
עצמאי שהוא גם עובד שכיר יכול לקזז הפסד מעסק מועבר כנגד ההכנסות ממשכורת שלו ובתנאים הבאים:

 1. במידה ואין הכנסה מעסק בשנת הקיזוז.
 2. אם חדלת לעסוק באותו העסק שנוצר בו ההפסד.
 3. ובנוסף, הפסד מעסק לא נובע מפעילות של חברת בית, חברה משפחתית.

נקודה לציון! לא ניתן לקזז הפסדים פסיביים (הכנסות פסיביות) או הפסדי הון כנגד הכנסות מעסק או ממשכורת.

תיכנון מס קיזוז הפסד מעסק 

אם יש בידך הכנסה מרווחי הון או הכנסות מריבית ודיבידנד, שמקורן מהשקעות מפעילות בשוק ההון או השקעות הוניות אחרות, יש באפשרותך לבחור שלא לקזז את אותו הפסד מעסק מרווחי ההון ולהעבירו לשנים הבאות.
מתי זה בעיקר טוב, במידה ויש בידך הפסד עסקי וצפוי לך רווח מעסק משמעותי בשנה שלאחר, ייתכן וכדאי לשקול שלא לקזז כנגד אותן הכנסות מרווחי הון ודיבידנד. מאחר ובגין רווחי הון והכנסות מריבית ודיבידנד אתם תשלמו מס בשיעור של 25%. לעומת זאת, שיעורי המס בגין הכנסה מעסק, מחושבים לפי מדרגות מס הכנסה, שיכולים להגיע לחיוב תשלום מס בשיעורים גבוהים יותר!

קיזוז הפסד מעסק בחו"ל

הוראות מס הכנסה לעניין קיזוז הפסד מעסק בישראל שונה כאשר מדובר בעסק בחו"ל.
תחילה חשוב לציין כי תושב ישראל לעניין מס הכנסה חייב לדווח על ההכנסות שלו בישראל וגם בחו"ל.
כאשר מדובר בקיזוז הפסד מעסק בחו"ל, שאם היו הכנסות מאותו העסק הם היו נחשבות הכנסות חייבות במס בישראל, על פי פקודת מס הכנסה ניתן לקזז את אותו ההפסד לפי סדר מסויים ובהתאם להוראות בחוק.

הליך קיזוז הפסד מעסק בחו"ל

 1. הפסד מעסק בחו"ל בשנת המס תקוזז תחילה כנגד הכנסה חייבת שיש בידך בחו"ל,
 2. ניתן לקזז באותה שנת המס גם כנגד רווחי הון שנוצרו מפעילות בחו"ל בלבד,
 3. לאחר ניתן לקזז כנגד כל הכנסה פאסיבית בחו"ל שנוצרה באותה שנת המס.

תיכנון מס קיזוז הפסד מעסק בחו"ל

כאשר מדובר בעסק בחו"ל שמנוהל והשליטה בו מופעלת מישראל, כאן יש לכם אפשרות לבחור לקזז את יתרת הפסד מעסק מחו"ל כנגד הכנסה עסקית אחרת בישראל באותה שנת מס.
חשוב לציין לפני כן, כי חובה תחילה לבצע קיזוז הפסדים כנגד הכנסה חייבת בחו"ל והכנסות פאסיביות אחרות בחו"ל לפי ההוראות לעיל. ורק אם נותרה יתרת הפסד מעסק מחו"ל ניתן יהיה לקזז כנגד הכנסה חייבת בישראל.
כמובן שלפני כל בחירה שכזו, כדאי לבצע חישובים ותיכנון מס תואם בכדי לבחון את כדאיות המהלך הזה. כאמור זאת אפשרות וניתן לבחור להעביר את יתרת ההפסד לשנים הבאות.

מאמרים קשורים:
קיזוז הפסדי הון
הוצאות מוכרות לעסק מהבית