ניהול ספרים סוחר מקרקעין

סוחר במקרקעין הוא אדם שעיסוקו או חלק מעסקו מסחר בזכויות במקרקעין.
זכות במקרקעין – בעלות, חכירה או זכות שכירות או זכות לרכישתן, והכל במישרין ובין בעקיפין, לרבות זכות באיגוד מקרקעין.

ניהול ספרים סוחר מקרקעין

בהתאם להוראות מס הכנסה בשילוב של תקנות מע"מ (ניהול פנקסי חשבונות), על כל סוחר במקרקעין לנהל את מערכת החשבונות של העסק שלו גם בהתאם להוראות בתוספת ט' בהוראות ניהול ספרים.
בתוספת ט' חלים גם הוראות בעבור מתווך מקרקעין עם שינויים בהתאם. תוכלו לקרוא בהרחבה ניהול ספרים מתווך מקרקעין.

להלן פירוט ספרים נוספים שצריך סוחר מקרקעין לנהל;

חובת ניהול מערכת חשבונות

סוחר מקרקעין שמחזור עסקו בתוספת עלות המלאי לסוף השנה הקובעת, עולה על 11,400,000 ש"ח, חייב לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה.
בנוסך לכך, נדרש גם לנהל את הספרים הבאים:

  1. ספר קופה,
  2. ספר זכויות במקרקעין,
  3. קבלות וחשבוניות,
  4. רשימת המלאי לסוף שנת המס.

סוחר מקרקעין שמחזור עסקו, בתוספת עלות המלאי לסוף השנה הקובעת, אינו עולה על 11,400,000 ש"ח, חייב לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות את אלה:

  1. ספר תקבולים ותשלמים – הכוונה ניהול מערכת חשבונות חד צידית,
  2. ספר זכויות במקרקעין,
  3. קבלות וחשבוניות,
  4. רשימה ורישום תנועות חייבים וזכאים לסוף שנת המס (ניהול כרטיסי לקוחות וספקים),
  5. רשימת מלאי לסוף שנת המס,
  6. תיק תיעוד חוץ – שמירה של כל חשבוניות שהם הוצאות העסק. הוצאות ששולמו והוכרו לצורך מס.

להלן פירוט והסבר לגבי כל ספר נוסף שנדרש סוחר מקרקעין;

ספר זכויות במקרקעין

הוא ספר כרוך או חשבון כרטסת במסגרת ניהול מערכת חשבונות ממוחשבת (במידה והנהלת החשבונות מנוהלות בתוכנת הנהלת ממחושבת) ובו יירשמו, לגבי כל זכות במקרקעין את הפרטים הבאים:

לגבי זכויות שנרכשו:

תאריך הרכישה,
שם המוכר והכתובת שלו,
נושא הזכות (מגרש, בית, דירה, וכיוצא באלה),  ומקומה (כתובת, גוש, חלקה),
מחיר הרכישה,
דמי תיווך ששולמו,
שם המתווך שטיפל ברכישה וכתובתו,
שם העורך דין שטיפל ברכישה וכתובתו.

לגבי זכויות שנמכרו:

תאריך המכירה,
שם הקונה והכתובת,
חלק הזכות שנמכר,
התמורה,
סימול לאיתור רישום המכר במערכת החשבונות,
דמי תיווך ששולמו ואופן החישוב,
שם המתווך שטיפל במכירה ומענו,
שם עורך הדין שטיפל במכירה ומענו.

שמירת חוזים

על סוחר מקרקעין לשמור את חוזי הקניה ומכירה וכל כתב לשינוי בהם כחלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות של העסק שלו.

קראו כאן בהרחבה הוראות ניהול ספרים בהתאם לסוג העסק
ניהול ספרים