ניהול ספרים מתווך מקרקעין

"מתווך מקרקעין" – עוסק שעסקו או חלק מעסקו תיווך בזכויות במקרקעין.
"זכות במקרקעין" – בעלות, חכירה או זכות שכירות או זכות לרכישתן, והכל בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות זכות באיגוד מקרקעין.
על מתווכי מקרקעין חלים גם ההוראות שבתוספת ט' – ניהול פנקסי חשבונות על ידי סוחרי מקרקעין ומתווכי מקרקעין.
במאמר זה תקראו על ניהול ספרים מתווך נדל"ן. קראו כאן בהרחבה ניהול ספרים סוחר מקרקעין.

ניהול ספרים מתווך מקרקעין

אם הנך מתווך מקרקעין – בעל עסק או שחלק מעיסוקך תיווך בזכויות מקרקעין, חובה עליך גם לנהל את הספרים הבאים וזאת בהתאם לגובה מחזור העסקאות שלך;

  1. מתווך מקרקעין שעמלתו השנתית עולה על 620,000 ₪, חייב לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה.
    מעבר להנפקת חשבוניות וקבלות צריך לנהל את הספרים הבאים; ספר קופה וספר עסקאות.
  2. מתווך מקרקעין שעמלתו השנתית אינה עולה על 620,000 ₪, אינו חייב בהנהלת חשבונות כפולה אבל כן חייב בהנהלת חשבונות חד צידית. שניתן לנהל בספר תקבולים ותשלומים, שזהו ספר המנוהל באופן ידני או בתוכנת הנהלת חשבונות ממוחשבת שכמובן מומלץ.
    מעבר לכך חייב לנהל את הספרים הבאים: ספר עסקאות, כרטסת של לקוחות וספקים – רישום תנועת חייבים וזכאים בעסק ושמירה של כל מסמכים ההוצאות – תיק תיעוד חוץ.

מערכת חשבונות | ספר עסקאות

להלן הסברים לגבי כל סוג של מערכת חשבונות וגם לגבי הספרים הנוספים שאתם נדרשים לנהל בהתאם לגובה מחזור העסקאות שלכם;

מערכת חשבונות כפולה

זהו למעשה רישום של כל תנועות הנהלת החשבונות בעסק. משתי הצדדים של כל פעולה חשבונאית. כל פעולת יומן יש מצד אחד חייב ומצד שני זכאי. לדוגמא: רשום הכנסה מול לקוח, רשום הוצאה מול ספק, קבלת תשלום בבנק מול הלקוח, תשלום הוצאות לספק מול הבנק. כלומר נפתחים כרטיסי חשבונות לכל פעולה חשבונאית בעסק. גם כרטיס קופה ובנקים. כך שבסוף שנה מתקבלת תמונת מצב הרבה יותר פתוחה לגבי פעילות העסק. יש את דוח רוח והפסד, מאזן בוחן, יתרות ספקים ולקוחות, יתרות בנקים, הון עצמי ועוד בהתאם לסוג העסק.

מערכת חשבונות חד צידית

למעשה רושמים רק את ההכנסות וההוצאות בעסק. בעבר היו עוסקים שניהלו את הרשום בספר תקבולים ותשלומים – רישום ידני של כל פעולה. כיום ניתן לנהל דרך מערכת הנהלת ממוחשבת שנמצאת אצל כל מייצג, יועצת מס או רו"ח.
יחד עם זאת, אני מזכירה לכם שעדיין חייבים לנהל כרטיסי לקוחות וספקים. יש חשיבות רבה בעיקר ליתרות בסוף שנה של אותם כרטיסים. וגם ספר עסקאות.

ספר עסקאות של מתווך מקרקעין

יכול להיות ספר עם רשום ידני או רשום ממוחשב בכרטסת שכמובן הרבה יותר נוח ומומלץ. בספר עליכם לרשום לגבי כל עסקת תיווך את הפרטים הבאים;

לגבי עסקאות שהוצעו בידי המוכר:

תיאור העסקה כולל תאריך,
סכום דמי תיווך (יש לפרט לפני מע"מ),
פרטי הנכס הנמכר כולל גוש, חלקה, כתובת,
שמות ומספרי זהות של הצדדים שביניהם תווך,
תיאור העסקה ומהותה (מכירה, השכרה, החכרה, משכנתה וכד'),
סכום עסקת המכירה של אותה זכות מקרקעין,
ותאריך השלמת העסקה.

לגבי עסקאות שהוצעו בידי הקונה:

פרטי הקונה – שם, כתובת ומספר זהות של הקונה,
תאריך הצעת העסקה,
תיאור העסקה שהוצעה (קניה, שכירות, חכירה, משכנתה וכד'),
דמי תיווך שנתקבלו כולל מע"מ,
שם המוכר ומספר הכרטיס שלו בספר עסקאות.

שמירת מסמכים

מתווכי מקרקעין צריכים לשמור את כל המסמכים הקשורים כגון: הסכמי תיווך קניה או מכירה וכד'.

לסיכום

מטרת הוראות ניהול ספרים היא בעיקרה ליצור מערכת רישום שתקשה להעלים הכנסות או לרשום הוצאות כוזבות. ולכן ישנה חשיבות רבה לניהול נכון ובהתאם לסוג העסק. חשוב להוסיף, ליקוים מהותיים בניהול החשבונות מביא לפסילת ספרים ולסקציות הכרוכות בכך.

מעבר לכך והכי חשוב לכם, רשום וניהול נכון של מערכת חשבונות העסק תעניק לכם תמונת מצב אמיתית של העסק, הכנסות, הוצאות, שיעור המכירות וכד'. ולכן כדאי וחשוב לנהל בצורה מקצועית.

קראו כאן הוראות ניהול ספרים בהתאם לסוג העסק
ניהול ספרים