ניהול ספרים חלפן כספים

חלפן כספים – עוסק שעיסוקו במתן שירות של המרת מטבע, חייב לנהל את מערכת החשבונות שלו בהתאם לתוספת י"א בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) ותקנות מע"מ יחדיו.

ניהול ספרים חלפן כספים

להלן פירוט הוראות ניהול פנקסי חשבונות ואלו ספרים חלפני כספים נדרשים לנהל;

שובר המרת מטבע

ייערך לגבי כל פעולה של המרת מטבע לכל לקוח בנפרד ויכלול את הפרטים הבאים:

 • שם נותן השירות, מענו ומספר זהות או מספר עוסק
 • התאריך והשעה
 • שם הלקוח ומענו לגבי המרות מטבע מעל 28,000 ₪
 • פירוט המטבע שניתן והמטבע שנתקבל בציון סוג המטבע, השער, הסכום לכל סוג מטבע בנפרד וסכום התקבול.
 • אם התקבל שיק, יש לציין את פרטי השיק
 • שוברי המרת מטבע ייערכו בספר כרוך וישמשו תחליף לשובר קבלה או לחשבונית. יש למסור העתק שובר המרה ללקוח.

ניהול ספר כניסת מט"ח

בספר יירשמו כל כניסות המט"ח בציון תיעוד סוג המט"ח, השער, סכום לכל סוג מט"ח בנפרד והתאריך.
אין צורך לרשום בספר כניסות מט"ח שנרשמו במסגרת המרת מט"ח – בשובר המרת מטבע או בספר קופה.
ספר כניסת מט"ח צריך להיות ספר כרוך, כלומר לא ניתן לנהל בגיליון אקסל וכדומה.

רשימת מלאי מט"ח

רשימת מלאי מט"ח תיערך בסוף כל חודש לגבי אותו חודש, על פי סוג המטבע.
ורשימת מפקד המצאי תיערך לפי האמור בחוק בשינוים המחויבים.

"מפקד המצאי" – כל נכס מוחשי הנמצא במקום ביום עריכת הרשימה, בין שהוא בבעלות בעל העסק ובין שלא. מוצג בערכים כמותיים בלבד. (סוגי טובין שהם גם מיושנים, במחזור איטי וכדומה).
"מלאי" – כל נכס מוחשי המוחזק לצורך מכירה בעסק. כאשר ברשימת המלאי כוללים גם מוצרים בייצור. הנכס מוצג במונחים כמותיים וגם בערכים כספיים (עלות או שווי הנמוך מבניהם, בהתאם לכללי החשבונאות).

כחלק ממאמץ למניעת הלבנת הון, לעוסק בהמרת מטבע (חלפן כספים) ישנן הוראות נוספות מכוח סעיף 141א לפקודת מס הכנסה.

דיווח של חלפן כספים – דיווח עסקאות המרת מטבע למס הכנסה

בהתאם לתקנות מס הכנסה (תקנות לעניין חלפני כספים), החל משנת המס 2018, כל מי שעוסק בהמרת מטבע – חלפן כספים (בעל רישיון לפי חוק שירותים פיננסיים מוסדרים), חייב לדווח למס הכנסה על כל "פעולה" שביצע בסכום של 50,000 ₪ ומעלה.
הדיווח יכלול גם את פרטי הפעולה ופרטי הזיהוי של הצד שעימו התקשר כדי לבצע את הפעולה.

"פעולה" לעניין זה – שירות בנכס פיננסי או מתן אשראי בחוק שירותים פיננסיים מוסדרים.

פעולה חייבת בדיווח תחשב כל אחת מאלה:

 • המרת מטבע
 • מכירה או פדיון של המחאות נוסעים
 • קבלת נכסים פיננסיים במדינה אחת כנגד העמדת נכסים פיננסיים במדינה אחרת
 • החלפת מטבע, ניכיון שיקים, שטר חליפין ושטרי חוב
 • מסירת נכסים כנגד מטבע.

בהתאם להוראות, ישנן פעולות שייחשבו כפעולה אחת ללא קשר לסכום כל פעולה בודדת.

פעולות שייחשבו כפעולה אחת חייבת בדיווח

 1. מספר פעולות לאותו שנעשו לטובת אותו מבקש שירות בסכום מצטבר של 50,000 ₪ במהלך 30 ימים, ייחשב כפעולה אחת החייבת בדיווח.
 2. בוצעו כמה פעולות לטובת אותו מבקש שירות בסכום מצטבר של 120,000 ₪ במהלך רבעון אחד.
 3. ביצוע מספר פעולות לאותו אדם המבקש שירות הכוללות העברת נכסים מחוץ לישראל בסכום מצטבר של 50,000 ₪ במהלך רבעון.

אופן דיווח של חלפן כספים

חלפן כספים החייב בהגשת דיווח יגיש את הדיווח באופן מקוון ובכל רבעון.

חשוב להזכיר, מטבעות דיגיטליים כגון: ביטקוין אינם נחשבים "מטבע".

מוזמנים לפנות לקבלת שירות מקצועי.