שיטת המיסוי בישראל

מס הכנסה בישראל

עבור תושב חוץ, המעוניין לעבוד או להשקיע בישראל, כדאי לדעת מהי שיטת המיסוי בישראל, מי חייב במס הכנסה בישראל, כך תוכל לתכנן את הצעדים שלך, לדעת מתי תהיה חייב על ההכנסות שלך בישראל וכמו כן, לדעת שבתנאים מסויימים, אתה אפילו תחשב "תושב ישראל" לעניין חיוב מס הכנסה.
התנאים וההגדרות הבאות מתקיימות גם בעבור תושב חוזר ועולה חדש. קרא בהמשך מדריך מס הכנסה לעולה חדש ותושב חוזר.

חיוב מס הכנסה יהא על הכנסתו של תושב ישראל שהופקה בישראל או מחוץ לישראל. ועל הכנסתו של תושב חוץ שהופקה בישראל.

למעשה, שיטת המיסוי בישראל היא לפי הגישה המעורבת של שתי גישות: הגישה הפרסונלית (חיוב תושב ישראל) והגישה הגיאוגרפית (חיוב הכנסות שהופקו בישראל).

להלן הגדרת "תושב ישראל" והגדרת "תושב חוץ" לעניין חיוב המס, לפי פקודת מס הכנסה.

מי הוא "תושב ישראל" לעניין מס הכנסה:

ישנן שתי מבחנים עיקריים לקביעה של מיהו תושב ישראל;

מבחן ראשון: ייחשב תושב ישראל אם מרכז חייו בישראל. קביעת מקום מרכז חייו של יחיד נקבע לפי:

  1. מקום ביתו הקבוע;
  2. מקום המגורים שלו ושל בני משפחתו;
  3. מקום עיסוקו הרגיל או הקבוע או מקום העסקתו הקבוע;
  4. מקום האינטרסים הכלכליים הפעילים והמהותיים שלו;
  5. מקום פעילותו בארגונים, באיגודים, או במוסדות שונים;

מבחן שני: ייחשב תושב ישראל גם לפי מספר הימים ששהה בישראל:

  1. אם שהה בישראל בשנת המס 183 ימים או יותר;
  2. אם שהה בישראל בשנת המס 30 ימים או יותר, וסך כל תקופת שהייתו בישראל בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה הוא 425 ימים או יותר. 

מי הוא "תושב חוץ" לעניין מס הכנסה:

ישנן שתי מבחנים עיקריים לקביעה של מיהו תושב חוץ;

מבחן ראשון: תושב חוץ הוא מי שאינו תושב ישראל, כלומר אותם מבחנים לעיל;

מבחן שני: תושב חוץ ייחשב גם מי שהתקיימו בו כל אלה:

  1. הוא שהה מחוץ לישראל 183 ימים לפחות, בכל שנה, בשנת המס ובשנת המס שלאחריה (שנתיים);
  2. מרכז חייו לא היה בישראל שנתיים נוספות, מעבר לשנתיים האמורות בסעיף 1.

←חשוב לציין כי תושב חוץ מחוייב במס הכנסה בהתאם לחוקי המס בישראל, אך בכפיפות לאמנת המס בין ישראל למדינת תושב החוץ.

בסיכומו של דבר
הקביעה של מי ייחשב "תושב ישראל" או מי ייחשב "תושב חוץ" לצורכי מס בישראל היא לפי מכלול של מספר מבחנים. וייתכן שמבחן אחד או יותר יהיו מספיק מהותיים לקביעה. 

מדריך לעולה חדש ותושב חוזר