מיסוי הכנסות פסיביות

מיסוי הכנסות פסיביות

הכנסות פסיביות, מבחינת רשויות המס, אלו הכנסות שאינן נובעות מיגיעה אישית.
הכנסה פסיבית היא המניבה תזרים מזומנים, שאינם ממקור של הכנסה מעסק או הכנסה ממשכורת.

דוגמאות להכנסות פאסיביות:
הכנסות מהשכרת דירת מגורים או הכנסות מהשכרת נכסים מסחריים, כגון משרד, חנות.
הכנסות מתמלוגים, הכנסות פסיביות מריבית ודיבידנד וכו'.

יכולות להיות הכנסות שמקורן בישראל או מחו"ל.

הכנסות פסיביות מס הכנסה

תחילה, שיעור המס בגין הכנסות מיגיעה אישית, כגון, הכנסות מעסק, משכורת או קצבה, מחושבות בהתאם למדרגות מס הכנסה. ולאחר ניכויים וזיכויים בהתאם.

מיסוי הכנסות פסיביות

שיעורי המס בגין הכנסות פאסיביות הם משתנות, לחלקן נקבע בגינן שיעורי מס סופיים;

מס הכנסה של השכרת דירת מגורים בישראל, ניתן לבחור שני מסלולי מיסוי;
מסלול מיסוי של 10% – מס סופי. ללא אפשרות לקזז הוצאות וזיכויים. או
מסלול מיסוי שולי – במסלול זה ניתן לקזז הוצאות. והמס בגין הרווח יחושב בהתאם למדרגות מס הכנסה, אך לא פחות משיעור מס של 31%.

חשוב להוסיף, אם הנכם חייבים מעל גיל 60 ומעלה, חישוב המס בגין כל ההכנסות שלכם, כולל הכנסות הפסיביות, יחושב החל ממדרגת המס הנמוכה שהיא 10%. ולפיכך, מומלץ לבחון כל מקרה לגופו של עניין.

שיעורי מס אחרים

הכנסות מריבית ודיבידנד – שיעור של 25%. (בעלי שליטה משלמים 30%).
רווחי הון – שיעור מס של 25% על הרווח הריאלי.
הכנסות משכירות נכס מסחרי – כגון שכירות חנות, משרד, שיעור המס מחושב בהתאם למדרגות מס הכנסה, החל משיעור מס של 31%. (למעט בני 60 ומעלה).

הכנסות משכירות בחו"ל – ניתן לבחור שני מסלולי מיסוי;
מסלול מיסוי של 15% – מס סופי. לא ניתן לקזז הוצאות למעט פחת.
מסלול מיסוי שולי – בהתאם למדרגות מס הכנסה. וכאן ניתן לקזז הוצאות ולקבל זיכוי מס זר. קראו בהמשך מאמר בהרחבה.

חלוקת הכנסה פסיבית בין בני זוג

כעקרון, הדו"ח השנתי כולל את כל ההכנסות שלכם ושל בן/ת הזוג. אך חישוב המס נעשה בנפרד, בהתאם לגובה הכנסה של כל אחד והזיכויים המגיעים לכל אחד ואחת.
ניתן גם להגיש דו"ח שנתי ולחשב את המס בחישוב מאוחד. במקרים מסויימים, זה כדאי.

יחד עם זאת
, לפי פקודת מס הכנסה, הכנסה פסיבית (הכנסה שאינה מיגיעה אישית), תתווסף למי שהכנסתו גבוהה יותר מבין בני הזוג. כך שלמעשה, שיעור המס המחושב יהיה לפי שיעור המס השולי הגבוה מבין שני בני הזוג.
כלומר, בחישוב המס בדו"ח השנתי, בעבור בני זוג, ההכנסות הפסיביות מצטרפות להכנסות של מי שהכנסות שלו/ה גבוהה יותר. למעט יוצאים מן הכלל.

שיוך הכנסות פסיביות במקרים מסויימים
מקרים בהם ניתן אתם יכולים לבחור למי לשייך הכנסה פסיבית;
במקרה בו אחד מכן, בן זוג או בת הזוג, שהייתה לו הכנסה מרכוש שהיה בבעלותו שנה לפני הנישואין, רשאי לתבוע שהכנסה זו תעשה בנפרד.
או כאשר מדובר בהכנסה מנכס שהתקבל בירושה בתקופת הנישואים.

הכנסה פסיבית ביטוח לאומי

שיוך הכנסה פסיבית בביטוח לאומי, שונה ממס הכנסה.

הכנסות פסיביות אשר חייבות בביטוח לאומי, ניתן לחלק את ההכנסה בין בני הזוג.
פועל יוצא מזה, שדמי הביטוח המחושב בגין אותה ההכנסה תהיה פחותה באופן ממשי, מאחר ומחושבת לפי מדרגות של כל אחד מבני הזוג ועד תקרה מסוימת.

בהתאם לחוק ביטוח לאומי, בחישוב דמי ביטוח לאומי בגין הכנסות אחרות, אתם רשאים לחלק את ההכנסה בינכם. וזאת בהתאם לתנאים בהוראות; הנכס רשום על שם שניכם או הסכם חלוקה.

מוזמנים לפנות לקבלת שירות מקצועי.