חברה פרטית | חברת יחיד | חברת ארנק

חברה פרטית | חברת יחיד | חברת ארנק

עיקרון המיסוי הדו-שלבי במיסוי חברות מהווה שיקול ממשי בעבור יחיד שהוא עוסק מורשה, להעביר את הפעילות העסקית שלו והפקת הכנסות באמצעות חברה ובכך להפחית את נטל המס.
מיסוי הרווחים וההכנסות בחברה מתחלק לשתי שלבים:
שלב הראשון של המיסוי – הכנסות החברה חייבות במס חברות בשיעור של 23%.
ובשלב השני של המיסוי – בעת משיכה של כספים ע"י בעל המניות. שיכול להיות קבלת כספים מחלוקת דיבידנדים, ואז ישלם מס בשיעור של 30% כבעל מניות מהותי או קבלת משכורת מהחברה שבבעלותו והמס יחושב בהתאם למדרגות מס הכנסה.

אלא שאחת היתרונות בהחזקת חברה, היא האפשרות העומדת לרשותך כבעל/ת חברה שלא למשוך כספים, ע"י דחייה של חלוקת דיבידנד או שכר וכך למעשה להביא לדחייה משמעותית של תשלום המס. יתרון זה של שליטה בעיתוי חיוב המס, הווה מצע ופתרון מעולה של תיכנון מס, אבל עד לשנת המס 2017.

מיסוי בעל מניות מהותי בחברת יחיד או חברת מעטים

במסגרת תיקון 235 לפקודת מס הכנסה החל משנת 2017, חוקק סעיף 62א לפקודה הקובע את אופן המיסוי של בעל מניות מהותי בחברת מעטים, במקרים בהם הוא נותן שרותי ניהול או נושא משרה בחברה אחרת באמצעות חברת המעטים שלו.
חברה שכזאת נקראת "חברת ארנק".
עפ"י הסעיף נקבע, כי הכנסה זו של חברת המעטים הנובעת ממתן שרות של בעל המניות המהותי, תיחשב כהכנסה חייבת שלו. הכנסה חייבת בהתאם למיסוי יחיד!
למעשה רשות המיסים מבצעת הרמת מסך ומבטלת את ההפרדה בין החברה לבעלי המניות בה לצרכי מס.

הלכה למעשה, חברת מעטים, חברה משפחתית וחברת בית, כל אחת מהן נחשבת חברה שקופה. חברות אלו לרוב שקופות לצרכי מס. כלומר, הרווחים וההפסדים של החברה מיוחסים לבעלי המניות בחברה. (בעלי הזכויות בה).

חשוב להוסיף, אם הנכם בעלי חברה בחו"ל, אזי גם חברה זרה שהיא חברה תושבת חוץ, בבעלות של תושבי ישראל, תחשב בהתאם לתנאים בחוק לחברה שקופה. קראו מאמר בהמשך הקמת חברה בחו"ל . ( לדוגמא: חברת LLC בארה"ב ).

מיסוי עוסק מורשה מול חברה

בואו נבין את הרקע והתנאים בו עומד יחיד השוקל לעבור מעוסק מורשה לחברה;

ניקח לדוגמה: רופא שהחל לעסוק כעצמאי, עוסק מורשה. מקים מרפאה פרטית ובמקביל נותן שרותי רפואה גם לקופת חולים או למוסד רפואי אחר.
כך שהסך הכולל של מחזור העסקאות שלו הוא מעל סכום של כ – 800,000 ₪ בשנה, והרווח הסופי שלו אחר ניכויים וקיזוזים ולפני מיסים עומד על סך של כ – 500,000 ₪.
הוא יגלה מהר מאוד כי הוא משלם מס הכנסה בשיעור גבוה מאוד ובנוסף צריך עוד לשלם דמי ביטוח לאומי עצמאי, בגין אותה הכנסה חייבת במס, כך למעשה חבות המס כולל ביטוח לאומי מגיעים לשיעור שלפחות 50% !

נטל המס על בעלי הכנסות גבוהות יוצר תמריץ ליחיד לפעול באמצעות חברה. הוא ישלם הרבה פחות מס על הרווחים בחברה;
שיעור מס חברות 23% ומה גם, חברה לא חייבת בתשלום דמי ביטוח לאומי.
והיתרון של אפשרות השליטה כבעל מניות לדחות משיכה של כספים מהחברה וכך דוחה תשלום מס נוסף.
לעוסק מורשה אין אפשרות דחייה של תשלומי מס על רווחי העסק.

חברת מעטים | חברת יחיד | חברת ארנק

לאחר כל אלו, בואו נראה איזו חברה תחשב כחברה שקופה לצרכי מס בהתאם לתיקון בפקודה.
סעיף 62א לפקודת מס הכנסה קובע, מתי יש לייחס לצורכי מס לבעל המניות המהותי את ההכנסה החייבת (של החברה שלו) שמקורה בפעילות בעל המניות.

חברת מעטים – היא חברה בבעלות שלא יותר מחמישה בני אדם. יכולה להיות גם חברת יחיד.

בהתאם לסעיף בפקודה; הכנסה חייבת של חברת מעטים הנובעת מפעילות של יחיד שהוא בעל מניות מהותי בה, תיחשב כהכנסתו של היחיד במקרים הבאים;

  1. הכנסת החברה נובעת מפעילות של היחיד בחברה אחרת כנושא משרה או הענקת שירותי ניהול וכיוצא בזה. הכנסה זו תחשב כהכנסה מעסק של היחיד.
    ניקח את הדוגמא של הרופא, במקרה בו הוא מקים חברה ודרכה מעניק שרותי רפואה למוסד רפואי אחר. הרי שבמקרה הזה, עשוי להיקלע למלכודת מס!
  2. או במקרה שאותו יחיד נותן שרות לחברה אחרת בהסכם התקשרות כמו שכיר. כלומר, הכנסות חברת המעטים נובעת ממתן שירותים של בעל מניות בה לחברה אחרת דרך הסכם התקשרות. הכנסות אלו ייחשבו כהכנסה ממשכורת אצל בעל המניות, היחיד.

נמשיך את דוגמא הרופא:
דרך הקמת חברה הוא מעניק שרותי רפואה לחברה אחרת בהסכם שרות ושכר. עובד בקופ"ח או במוסד אחר אבל מוציא חשבונית דרך החברה שלו. הכנסות החברה מיוחסות אליו והמס יהיה בהתאם למדרגות מס הכנסה, כמו בסעיף 1.

אפשרות תיכנון מס

יציאה מהגדרה של חברת ארנק, חברה שקופה

למעשה ישנן תנאים לתכולת הסעיף;
תנאי ראשון ההכנסה תחשב כהכנסה ממשכורת בתנאי שהכנסות אלו מהוות לפחות 70% מסך הכנסות של חברת המעטים. כלומר, כאשר מדובר בלקוח אחד מהותי,
תנאי שני השירות כאמור ניתן במשך 30 חודשים לפחות מתוך תקופה של ארבע שנים,
תנאי שלישי חברת המעטים לא מעסיקה יותר משלושה עובדים.

כך שבמידה והנך מעניק/ה שירותים לחברה אחרת באמצעות הקמת חברה פרטית, ככל שהחברה שלך לא עומדת בתנאי הסעיף לפקודה, הוראות הסעיף לא יחולו. כלומר, רווחי החברה לא מיוחסים אליך כבעל/ת מניות אלא חיוב מס חברות.

להלן דוגמאות:

דוגמה אחת סוכן ביטוח אשר מקבל עמלות מחברת הביטוח בגין שירותי ביטוח ללקוחות שונים.
מקור החיוב אינו כולו מחברת הביטוח כלקוח יחיד. מאחר ואותו סוכן ביטוח, מעניק שרות למגוון רחב של לקוחות ובפועל מקבל את העמלה מחברת הביטוח בגין לקוח ולקוח, שהם למעשה הלקוחות שלו ולא חברת הביטוח.

דוגמה שנייה רופא לעומת זאת, מעניק שרותי רפואה למטופלים שונים, אבל הם לא הלקוחות שלו. לא משנה כמה יבואו, הוא מקבל את ההכנסה מהמוסד הרפואי לו הוא מעניק את השרות, בהתאם להסכם שירותים.

כלומר, יש חשיבות רבה לקביעה מי הוא הלקוח שמקבל את השירות. הרי אחת התנאים בסעיף שלפחות 70% מהכנסות החברה שולמו ע"י גורם אחד, המקבל את השירות.

דוגמא שלישית מרפאה פרטית המעסיקה מעל 4 עובדים ומעלה לא תחשב כחברת ארנק.

תכננו מראש ופעלו נכון, תיכנוני מס להפחתת מיסים הנם לגיטימיות לחלוטין. כל עוד הם נעשים בכפוף לתנאים בחוק.