הקמת חברה בחו"ל

הקמת חברה בחו"ל – חברה נשלטת זרה

עם התפתחות הפעילות הרב-לאומית, הגלובליזציה וניידות ההון, משקיעים רבים מחפשים לגוון את תיק ההשקעות שלהם ולהגדיל תשואות על ההון הפנוי שלהם.
אחת האפשרויות לניהול השקעה בחו"ל הן לצורך הקטנת הסיכונים או לתשלום מס מופחת, היא באמצעות הקמת חברה בחו"ל.
דוגמא נפוצה: הקמת חברה LLC, חברה שקופה לצורכי מס בארה"ב. החברה אינה גוף משפטי. בעלי החברה ("החברים") משלמים את המס בגין רווחי החברה. בישראל אין גוף משפטי שכזה, והכי דומה לזה הוא התאגדות כשותפות. ישנן כללים נוספים לחברת LLC, קראו כאן.

בהתאם לפקודת מס הכנסה, תושב ישראל חייב במס על הכנסותיו שהופקו או נצמחו בישראל או מחוץ לישראל.
בכדי למנוע תיכנון מס לא חוקי, על ידי דחייה של דיווח הכנסות מחו"ל, נקבעו הגדרות וכללי מיסוי בעבור חברה תושבת חוץ בשליטה של תושב ישראל. חברה נשלטת זרה (חנ"ז);
באמצעות הקמת חברה בחו"ל והסטת הכנסות פסיביות לחו"ל, לכאורה יכול תושב ישראל בהמשך לבצע דחייה של אירוע מס, זאת ע"י דחייה של מימוש ההשקעה או דחייה או אי חלוקת דיבידנדים מהחברה הזרה שלו. להלן מי תיחשב חברה נשלטת זרה;

הגדרת "חברה נשלטת זרה" – שמתקיימים בה כל אלה:

  1. חברה תושבת חוץ, חברה פרטית שאינה נסחרת בבורסה;
  2. רוב ההכנסות או הרווחים של החברה הינן הכנסות פסיביות. "הכנסה פסיבית" לעניין זה: הכנסה מריבית, הכנסה מדיבידנד, הכנסה מתמלוגים, הכנסה משכירות, ותמורה ממכירת נכס, רווח הון; וגם אם אחת מסוגי ההכנסה הפסיבית מגיעה לכדי הכנסה מעסק.
  3. שיעור המס החל על ההכנסה הפסיבית במדינת החוץ אינו עולה על 15%;
  4. למעלה מ-50% מאמצעי השליטה בחברה מוחזקים, במישרין או בעקיפין, בידי תושבי ישראל. או שליטה של מעל 40% בידי תושב ישראל ויחד עם קרוב משפחה מחזקים ב- 50% מאמצעי השליטה בחברה.
  5. השליטה והניהול בה הם מחוץ לישראל. (אחרת תחשב חברה ישראלית!).

כללי המיסוי בעבור חברה נשלטת זרה

כאמור, בכדי למנוע דחיית אירוע מס ובכך גם לא מדווח ולא משולם מס על ההכנסות הפסיביות בחו"ל, ע"י דחייה של חלוקת דיבידנדים בחברה הנשלטת הזרה בידי תושב ישראל או דחייה של מימוש עסקה חייבת,  בהתאם לפקודת מס הכנסה, רווחים שלא שולמו, רווחים שמקורם בהכנסה פסיבית של חברה נשלטת זרה שהופקה בשנת המס, יחושבו כאילו חולקו. למעשה, ייחשבו כהכנסה מדיבידנד (דיבידנד רעיוני), בגובה הרווחים של החברה באותה שנת המס. סכום ההכנסה מסך רווחי החברה ייקבע בהתאם לשיעור חלקו של בעל השליטה בחברה.

בעיקרון, בעל שליטה ייחשב, תושב ישראל המחזיק, במישרין או בעקיפין, לבד או יחד עם תושבי ישראל, או עם קרוב משפחה, ב- 10% לפחות באחד מאמצעי השליטה בחברה.

עולה חדש או תושב חוזר ותיק
כללי המיסוי הללו אינם חלים על עולה חדש או תושב חוזר ותיק, בתקופת ההטבות, עד 10 שנים מיום שעלו לארץ, שהם בעלי שליטה בחברה זרה, תושבת חוץ ויש בידם הכנסות מחו"ל מהחברה תושבת חוץ, וכל זאת, עוד לפני שהם עלו לישראל והוגדרו תושבי ישראל.

דיווחים ושיעור המס

בהתאם לאמנות המס החל בין המדינות, זכות מיסוי ראשונית לחיוב המס תהיה שייכת למדינה בה הוקמה החברה הזרה ושיעור המס יחושב בהתאם לכללי המס באותה מדינה.
יחד עם זאת, בדיווח על הכנסות מחו"ל, בדו"ח השנתי, נדרש לבצע התאמות ולחשב את המס בהתאם לדיני המס בישראל. לדוגמא: הכנסה שהינה פטורה ממס במדינת חוץ ואינה פטורה בישראל, יש להוסיף אותה כהכנסה חייבת בדו"ח.

כחלק מהגשת הדו"ח השנתי, נדרש לצרף נספחים נדרשים כגון: טופס 150, טופס 1324 ועוד.
חשוב לציין, כי מילוי הטפסים אינו פשוט כפי שנראה. לכול סימון או רישום שלכם ישנה משמעות לעניין חיוב המס. רישום נתונים והגדרות שאינן מתאימות לכם, יכול ליצור לכם מלכודות מס בהמשך.


נקודות חשובות לתשומת לב:
סיווג החברה לעניין מס (לדוגמא: חברת LLC יכולה להיות מסווגת כשקופה או חנ"ז או חברת בית).
סוגיית ניהול ושליטה – חברה המנוהלת ונשלטת מישראל, תחשב חברה תושבת ישראל. החברה תהיה חייבת במס חברות על רווחיה ובנוסף, יחול מס על הדיבידנד בידי בעלי השליטה.
עיסוקה המרכזי של החברה – שאלת סיווג החברה תלויה בסוג העיסוק של החברה. ועוד

שיעור המס בגין הכנסה מדיבידנד בידי בעל שליטה בחברה, עומד על 30%. כאשר בהתאם לתנאי לדיני המס בישראל, ניתן יהיה לבצע קיזוז מס זר, זיכוי בגין המס ששילם בחו"ל.