הכנסות ממתן שירותים בחו"ל

הכנסות ממתן שירותים בחו"ל 

כאמור, שיטת המיסוי בישראל כוללת מיסוי פרסונלי ומיסוי גאוגרפי: תושבי ישראל חייבים במס על הכנסותיהם שהופקו בישראל ומחוץ לישראל ותושבי חוץ חייבים במס על הכנסותיהם שהופקו בישראל.

ישנם בעלי מקצועות חופשיים שיש להם פעילות גם בחו"ל. כך שבמסגרת העיסוק שלהם, נותנים שירותים בחו"ל.
על פניו, על ידי תיכנון מס פשוט, יכולים להקים חברה בחו"ל (חברה זרה) ולפעול דרכה, להעניק את כל השירותים בחו"ל באמצעותה.
ומאחר וחברה תושבת חו"ל, לא חייבת במס בישראל על רווחיה, אותם הכנסות ממתן שירותים בחו"ל, לא מדווחים ולא משולם מס בגינם.
כך שלמעשה, לכאורה ניתן לדחות את אירוע המס עד למועד חלוקת הכספים כדיבידנד.
מה גם, בעוד שבגין הכנסות מדיבידנד כבעל שליטה תשלם מס בשיעור של 30%, בגין אותם הכנסות מעיסוקך בישראל, לרוב תצטרך לשלם מס גבוה יותר, בהתאם לשיעור המס השולי, שיכול להגיע לשיעור מס של 50%.

בכדי למנוע תיכנוני מס שכאלה, נחקקו כללי מיסוי על הכנסות מחו"ל, בידי בעלי שליטה ישראלים בחברת משלח יד זרה, הכנסות ממתן שירותים בחו"ל בידי בעלי עיסוק או מקצוע המנויים בצו מס הכנסה (קביעת משלח יד מיוחד).

תחילה, אם יש לכם חברה שכזאת או בכוונתכם להקים חברה בחו"ל, קראו להלן, מי תיחשב חברת משלח יד זרה (חמי"ז) לפי פקודת מס הכנסה.
חברת משלח יד זרה – חברה שמתקיימים בה כל אלה:

  1. חברה תושבת חוץ (השליטה והניהול מחוץ לישראל);
  2. שהיא חברת "מעטים" – חברה שהיא בשליטתם של עד חמישה אנשים ואיננה בת-חברה;
  3. 75% או יותר באחד מאמצעי השליטה בה מוחזקים, במישרין או בעקיפין, בידי יחידים תושבי ישראל. לא כולל עולה חדש ותושב חוזר ותיק שטרם חלפו עשר שנים מיום שעלו.
  4. או בעלי שליטה יחד עם קרובי משפחה, המחזיקים יחד או לחוד, בלפחות 50% מאחד מאמצעי השליטה.
  5. ורוב הכנסות החברה בשנת המס, מקורם במשלח יד מיוחד.

קביעת עיסוק החברה – משלח יד מיוחד

למעשה, כללי המיסוי הנ"ל חלים על עוסקים או נותני שירותים באחת המקצועות ברשימת בעלי מקצוע או העיסוק בצו מס הכנסה.
העיסוק יכול להיות במישרין או בעקיפין באמצעות החברה שהם מחזקים בה.

רשימת בעלי המקצוע או העיסוק בצו מס הכנסה (קביעת משלח יד מיוחד) היא די ארוכה וכוללת בין היתר:
אבטחה, אגרונומיה, אמנות, משחק, ביקורת, דוגמנות, ספורט, הוראה, הנדסה, תפעול חומרת מחשבים, חקירות, ייצוג, ייעוץ, כתיבה, עיתונות, ניהול, רפואה, עריכת דין, ולמעשה כוללת את כל בעלי המקצועות החופשיים.
בעלי הכנסות שאינן ממכירת מלאי.

מיסוי הכנסות מחו"ל – חברת משלח יד זרה

למעשה בהתאם לכללי המיסוי, חלים כאן שתי אירועי מס:

אירוע מס ראשון – תושב ישראל שהוא בעל שליטה בחברת משלח יד זרה (חמי"ז), שיש לה רווחים שהופקו ממשלח יד מיוחד, יראו כאילו קיבל כדיבידנד (דיבידנד רעיוני) את חלקו היחסי ברווחים, ויחול עליו שיעור מס חברות.
כלומר, חיוב המס בגין רווחי החברה, חל למעשה על בעלי המניות הישראלים בחברה, בשיעור מס חברות 23%, נכון לשנת המס 2021.
אירוע מס שני – חיוב המס בעת חלוקת דיבידנדים. יחול מס על הכנסות מדיבידנד בידי בעלי המניות ובעלי השליטה בחברה בהתאם לשיעורי המס בחוק. שיעור המס על הכנסות מדיבידנד ל"בעלי שליטה" הינו 30%. ושיעור המס לבעלי מניות הינו 25%.

"בעל שליטה" – ייחשב מי שמחזיק לבד או יחד עם קרוב או עם תושב ישראל, לפחות 10% באחד מאמצעי השליטה בחברה.

זיכוי בגין מס זר

כדי למנוע תוצאה של כפל מס, יינתן זיכוי, כנגד מס החברות החל על הכנסת הדיבידנד הרעיוני, בגובה המס ששולם ע"י החברה ובהתאם לשיעור זכאותו של בעל השליטה ברווחים בחמי"ז.

להלן דוגמא:

דניאל, תושב ישראל, עוסק באבטחה. שהקים גם חברה בחו"ל לצורך מתן שירותי אבטחה בחו"ל.
בתום שנת המס 2020, נצברו הכנסות בחברה בגובה של 200,000 ₪, לפני מיסים.
דניאל הוא בעל שליטה ומחזיק 80% ממניות החברה.
בנוסף, שולם מס בחו"ל בשיעור של 15% על רווחי החברה.
להלן איך צריך דניאל לדווח על הכנסות בחו"ל וכמה מס לשלם,

אופן הדיווח וחיוב המס בדו"ח השנתי לשנת המס 2020:

בהתאם לכללי המיסוי בעבור חברת משלח יד זרה, דניאל, כבעל שליטה, תושב ישראל, למעשה חייב לדווח על הכנסות החברה בתום שנת המס 2020, כהכנסות חייבות שלו (דיבידנד רעיוני) ובהתאם לחלקו בחברה.

דיווח ושיעורי המס:

הכנסות מדיבידנד (רעיוני) –      160,000 ₪ = 80% * 200,000
מס ששולם בחו"ל (מס זר) –     24,000 ₪  = 15% * 80% * 200,000
מס מחושב לתשלום בישראל –  36,800 ₪ = 23% * 160,000
סכום המס לתשלום בישראל –   12,800 ₪ = 24,000 – 36,800

כמובן שהדוגמא הנ"ל הינה לצורך המחשה ראשונית ולמידע כללי. בפועל צריך לבחון את כל הנתונים הנוספים של כל אחד.