דיווח על הכנסות מחו"ל

דיווח ותשלום מס בגין הכנסות מחו"ל – דיוח מקוצר 

הכלל בפקודת מס הכנסה הוא, שכל יחיד חייב בהגשת דו"ח שנתי, אלא אם הוא פטור במפורש מלעשות כן.
משקיע, יחיד תושב ישראל, שאין לו תיק במס הכנסה (למשל: שכיר) ובידיו הכנסות מחו"ל, נדרש להגיש דו"ח שנתי.
במטרה להקל על אותו יחיד תושב ישראל, נפתח ע"י מס הכנסה מנגנון "דיווח מקוצר".

סוגי ההכנסות מחו"ל שניתן לבצע דיווח ותשלום מס במסגרת מנגנון הדיווח המקוצר הם:
הכנסות משכירות מחו"ל, הכנסות מריבית, דיבידנד ורווחי הון ממסחר בניירות ערך.

מטרת מנגנון "דיווח המקוצר" לאפשר דיווח על הכנסות מחו"ל ותשלום המס המתחייב בגין אותן הכנסות, וזאת במטרה לשמור על הפטור מהגשת דו"ח שנתי מלא הכולל את כל פרטי ההכנסות שלהם.
ראוי להוסיף, כי מבחינת מס הכנסה, הדיווח המקוצר אינו בהכרח מהווה דו"ח מס סופי. כך שבסמכות פקיד השומה לדרוש ממגיש הדו"ח המקוצר, להגיש גם בסוף שנה דו"ח שנתי מלא. יחד עם זאת, גם מגיש הדו"ח, רשאי לבחור מלכתחילה להגיש דו"ח שנתי מלא בסוף שנה, במקום הדיווח המקוצר.

אופן פעולת מנגנון הדיווח המקוצר

יש לפנות למס הכנסה, למלא ולהגיש באמצעות טופס 5329ב – "פרטים על הכנסות ונכסים מחו"ל בלבד". לאחר הגשת הטופס, מגיש הדו"ח מקבל שוברים לדיווח ותשלום. כל סוג של הכנסה נדרש לדווח בשובר נפרד;
שובר 352 – לדיווח על הכנסות מהשכרת מקרקעין בחו"ל.
שובר 351 – לדיווח על כל יתר ההכנסות המפורטות לעיל.

מועד דיווח ותשלום מס בגין הכנסות מחו"ל

את הדיווח המקוצר יש לדווח בסוף שנה. יחד עם זאת, בחוזר של מס הכנסה נקבע גם, שיש לדווח ולשלם כבר במהלך השנה, מקדמה בגין עסקאות בניירות ערך. כך שחובת הדיווח ותשלום המקדמה היא פעמיים בשנה:
בגין מחזור ורווחים מניירות ערך לתקופה של: ינואר – יוני, יש לדווח ולשלם מקדמה עד ליום 31/07.
בגין מחזור ורווחים מניירות ערך לתקופה של: יולי-דצמבר, יש לדווח ולשלם מקדמה עד ליום 31.01.

נקודות והבהרות לציון

  דיווח באמצעות מנגנון "דיווח המקוצר" לא ניתן לקזז הפסדים. במקרה ויש בידיכם הפסדי הון, אתם צריכים להגיש דו"ח שנתי מלא. הן לצורך ניכוי הוצאות מוכרות, קיזוז הפסדי הון ו/או להעברת יתרות הפסדים לשנים הבאות.
  בנוסף, במסגרת הדיווח המקוצר, בעלי הכנסות מהשכרת מקרקעין בחו"ל יכולים לבחור רק במסלול חיוב בשיעור מס של 15%. כלומר, אם ברצונכם לדווח במסלול מס שולי (שלפעמים באמצעות חישובים מתאימים ניתן להגיע לחיוב מס מופחת), אתם צריכים לדווח ולהגיש דו"ח שנתי מלא הכולל דו"ח רווח והפסד ונספחים נוספים כנדרש.
  משקיעים וסוחרים בשוק ההון דרך הבנק או באמצעות בתי השקעות בישראל, מאחר ומנוכה לכם מס במקור מהרווחים והדיווח למס למס הכנסה נעשה ע"י הבנק או בתי ההשקעות, אתם לא חייבים בהגשת דו"ח שנתי. יחד עם זאת, בהתאם לתנאים בתקנות מס הכנסה, ישנן מקרים בהם לא יחול הפטור בהגשת דו"ח שנתי.
  ישנן מקרים בהם נוצר זכאות להחזר מס, בעיקר כאשר קיימים הפסדי הון בסוף שנה, בכדי לקבל את החזר מס נדרש להגיש דוח שנתי.
  עוד חשוב לציין, משקיעים וסוחרים דרך בתי השקעות זרים, ברוקר זר, כגון: Interactive or TD Ameritrade, מבצעים פעולות של קנייה ומכירה של ניירות ערך במטבע חוץ. במסגרת הדיווח נדרש לחשב את הרווח ההון הריאלי, כלומר לנטרל את הפרשי שער.

סיכום הדברים
משקיעים בתחום הנדל"ן ובשוק ההון, שכירים או עצמאים, מוזמנים לפנות לקבלת שירות ייעוץ מס מקצועי. בהתאם לסוגי ההשקעות שלכם, הכנת הדו"ח השנתי כוללת:
חישוב מס, בחירת מסלול עדיף לבעלי הכנסות מהשכרת מקרקעין בחו"ל. תיכוני מס כחוק. חישוב רווח הון ריאלי ממכירת נכס בחו"ל או ממכירת ניירות ערך זרים. ניכוי הוצאות מוכרות. זיכוי מס זר. קיזוז הפסדים והעברת יתרות. החזרי מס הכנסה. מיצוי מלא של כל הטבות המס בחוק.